BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
„LUKAVAC GRAD“ LUKAVAC
P O S L O V N I K
O RADU VIJEĆA RODITELJA

Lukavac, 2015.godina 2


Na osnovu člana 149. Pravila skole (broj: 06-253/14, od 21.02.2014.) o formiranju, sastavu i
načinu rada Vijeća roditelja-staratelja, Vijeće roditelja Javne ustanove Osnovne škole
„Lukavac Grad“ Lukavac na sjednici održanoj dana 10.04.2015. godine
donosi:


P O S L OV N I K
O RADU VJECA RODITELJA


Član 1.
Ovim Poslovnikom uredjuje se način i postupak rada Vijeća roditelja Javne ustanove
Osnovne skole „Lukavac Grad“ Lukavac

Član 2.
Vijeće roditelja obavlja poslove iz svoje nadleznosti, utvrdjene Pravilima škole i
Poslovnikom o radu Vijeća roditelja ( u daljem tekstu Poslovnikom)

Član 3.
Sjednicama Vijeće roditelja prisustvuje direktor, pomoćnik direktora, pedagog skole,
defektolog i sociolog.

Vijeće roditelja u okviru svoje Poslovnikom utvrdjene nadležnosti:
 predlaže člana Školskog odbora iz reda roditelja,
 razmatra prijedlog godisnjeg Programa rada škole u dijelu koji se odnosi na
realizaciju vannastavnih aktivnosti,
 razmatra žalbe roditelja u vezi sa realizacijom odgojno-obrazovnog rada,
 pokreće inicijative za donosenje Nastavnih planova i programa i izmjene i
dopune postojećih, 3

 daje saglasnost na odluku Školskog odbora škole o participaciji ucenika za
troskove osiguranja izdavanja uvjerenja i drugih isprava i pokrica drugih
materijalnih troskova u vezi sa realizacijom nastavnog procesa,
 usvaja program edukacije roditelja i učestvuje u realizaciji programa edukacije,
 učestvuje u izradi realizaciji obilježavanja dana škole, kao i kulturnoj i javnoj
djelatnosti škole i drugih manifestacija u kojima učestvuju učenici,
 podstiče aktivniji angažman roditelja u radu škole,
 informiše Školski odbor o svojim stavovima kad ocjeni da je to potrebno ili po
zahtjevu Školskog odbora informiše roditelje o pitanjima koja se odnose na rad i
upravljanje škole,
 promviše interese škole u zajednici u kojoj je škola osnovana.

Član 4.
Sjednice Vijeća roditelja odrazavaju se prema potrebi.
Sjdnice su javne i odrzavaju se u prostorijama škole.

Član 5.
Sjednice Vijeća roditelja saziva predsjednik, samostalno na zahtjev direkora škole,
predsjednika Školskog odbora ili najmanje trecine članova Vijeća rodotelja.

Član 6.
Sjednice Vijeća roditelja saziva predsjednika, pozive sa materijalima za rad dostavlja
sekretar škole 2 dana prije početka sjednice.
Član 7.
Sjednicama Vijeća roditelja, predsjedava predsjednik. U slučaju njegove spriječenosti,
presjedava dopredsjednik ili član koga odredi Vijeće roditelja.
Član 8.
Vijeće roditelja može punopravno zasijedati ako sjdnici prisustvuje više od polovine
ukupnog broja Vijeća roditelja.
4

Član 9.
Vijeće roditelja odlučuje većinom prisutnih članova Vijeća roditelja.
Član 10.
O izvršenju zaključaka stara se predsjednik Vijeća roditelja i direktor škole.
Član 11.
Predsjednik Vijeća roditelja stara se o radu Vijeća i rukovodi njegovim redom.
Predsjednik Vijeća roditelja ima prava i dužnosti da:
 priprema i saziva sjednice Vijeća roditelja,
 predlaže dnevni red sjednice Vijeća i stara se da se rad Vijeća odvija po
utvrđenom dnevnom redu,
 otvara, presjedava i zaključuje sjednice Vijeća roditelja,
 stara se o održavanju sjednice Vijeća roditelja,
 stavlja prijedlog na glasanje, ustanovljava i saopštava rezultate glasanja,
 potpisivanje akte koje donosi Vijeće roditelja,
 vrši i druga prava i dužnosti utvrđene aktima i ovim Poslovnikom.

Član 12.
Članovi Vijeća roditelja imaju prava i dužnosti da prisustvuju sjednicama, da učestvuju u
radu na sjednicama i da podnose prijedloge za dnevni red o svim pitanjima iz djelokruga rada
Vijeća roditelja.
Članovi Vijeća roditelja su dužni čuvati poslovnu tajnu.
Član 13.
U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici, član Vijeća roditelja dužan je da o
tome obavijesti Vijeće roditelja, odnosno predsjednika ili sekretara škole.
O opravdanosti izostanaka člana odlučuje Vijeće roditelja na narednoj sjednici u
njegovoj prisutnosti.
Neopravdana tri izostanka su razlog za pokretanje postupaka o zamjeni člana Vijeća
roditelja.
5

Član 14.
Sjednice Vijeća roditelja priprema predsjednik uz pomoć direktora škole.
Član 15.
Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje predsjednik.
Član 16.
Prilikom pripremanja dnevnog reda za sjednicu, vodi se računa da se prvenstveno unesu
ona pitanja koja su u vrijeme pripremanja sjednice najvažnija i najbitnija.
Član 17.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice prelazi se na raspravljanje o pojedinim
tačkama dnevnog reda.
Član 18.
Diskusija učesnika u raspravi se vodi po dobivanju dozvole predsjedavajućeg.
Učesnik u diskusiji treba da govori samo o pitanjima iz dnevnog reda izbjegavajući duge
uvode i opširna izlaganja.
U opravdanim slučajevima može se ograničiti trajanje diskusije učesnika u raspravi.

Član 19.
Predsjednik Vijeća roditelja ima pravo opomenuti učesnika u raspravi da se ne udaljava
od predmeta dnevnog reda i da izlaže sažeto i konkretnije. Ako se govornik i poslije druge
opomene ne drži predmeta dnevnog reda predsjednik će mu oduzeti riječ.
Učesnicima koji žele da ukažu na povredu odredbi Poslovnika, predsjednik će dati
riječ čim predhodni diskutant završi izlaganje.

Član 20.
Ako učesnik u raspravi želi da replicira na izjavu koja je izazvala polemiku, predsjednik
Vijeća roditelja će mu dati riječ sa napomenom da ne može govoriti duže od pet minuta.


6

Član 21.
Vijeće roditelja, na prijedlog predsjednika ili drugog člana, može donijeti odluku da se
rasprava o pojedinim pitanjima prekine da bi se predmet ponovo proučio ili da se dopuni
materijal, odnosno pribave potrebni podaci do iduće sjednice.

Član 22.
U toku pretresa Vijeće roditelja može odlučivati da se neko pitanje skine sa dnevnog
reda, odloži za narednu sjednicu ili ustupi drugim organima na razmatranje i odlučivanju uz
obrazloženje.
Član 23.
Po okončenju rasprave o tačkama dnevnog reda, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu.
Član 24.
Kada se završi rasprava o jednoj tačci dnevnog reda, ne može se preći na slijedeću
tačku, dok se ne donese zaključak.
Izuzetno može se odlučiti da se s obzirom na povezanost pojedinih pitanja, zajednički
raspravlja o dvije ili više tačaka dnevnog reda.

Član 25.
Za svaki prijedlog o kome se raspravlja na sjednici, mora se donijeti zaključak, sastavljen
tako da jasno izražava šta se utvrđuje, ko treba odluku da izvrši, na koji način i u kojem roku.
Prihvaćena formulacija odluke se unosi u zapisnik.

Član 26.
Ako za rješavanje istog pitanja ima više prijedloga, predsjednik Vijeća roditelja daje na
glasanje pojedine prijedloge onim redom kako su iznošeni, odnosno utvrđivani.
O svakom prijedlogu glasa se posebno.
Glasanje je po pravilu javno.
Vijeće roditelja može odlučiti da se o određenim pitanjima glasa tajno.

7

Član 27.
Članovi glasaju na taj način što se izjašnjavaju za ili protiv prijedloga,
uzdržavaju se od glasanja ili izdvajaju mišljenje.

Član 28.
Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili poimenično. Po završetku glasanja, predsjednik
Vijeća utvrđuje rezultate glasanja.
Prijedlog se smatra prihvaćenim, ako je za njega glasala nadpolovična većina od broja
prisutnih članova Vijeća roditelja.

Član 29.
Zbog ometanja rada na sjednicama može se prema članovima i drugim poznatim licima
izreći opomena.
Opomena se izriče članu koji se svojim ponašanjem na sjednici ne pridržava odredbi
svog Poslovnika.
Pozvana i zainteresirana lica prisutna na sjednici, koja nisu članovi vijeća, zbog
narušavanja reda po svom Poslovniku mogu se poslje jedne opomene udaljiti sa sjednice.

Član 30.
Na kraju svake godine, a posebno na kraju mandata Vijeće roditelja podnosi izvještaj
o svom radu.Predsjednik Vijeća roditelja:
_________________________
/Vehabović Mirsad/